De angivna SORTERNA i NORDISKT TRÄ speglar den kvalitet skogsbruket uthålligt producerar och sågverken sedan kontinuerligt kan leverera till marknaden.
 
Den sorteringspraxis, NORDISKT TRÄ, som nu tillämpas i Norden visar sågverkens möjligheter att anpassa och leverera trävaror som möter slutanvändarens efterfrågan och behov.
 
NORDISKT TRÄ gäller för både export- och hemmamarknaden. Den delar in det sågade virket i SORTER efter virkesegenskaperna. NORDISKT TRÄ anger de maximalt tillåtna värdetalen på virkesegenskaperna för respektive SORT.
 
Det är sällan som flera virkesegenskaper med de maximalt tillåtna värdetalen finns samtidigt i ett virkesstycke. Därför ligger ett parti med normal spridning avsevärt under de maximalt tillåtna värdetalen.
 
NORDISKT TRÄ är grundstommen vid sorteringen.
 
NORDISKT TRÄ kommer att vara läromedel när man utbildar sorterare m. fl. inom träbranschen.
 
Stort arbete har lagts ner på att göra boken lätt att förstå. Språket har förenklats och förtydligats. Termer, definitioner och mätregler har preciserats och överensstämmer i princip med andra regelverk som är i bruk i Europa. Text och tabeller har utformats på ett mer pedagogiskt och logiskt sätt. Allt för att göra det lättare att använda den vid sortering, i undervisning och som rättesnöre i handeln med trävaror.
 
Processinformationen och databehandlingen inom sågverksindustrin förutsätter exakt fastställda sorteringskriterier. De fordringar som den senaste teknologin ställer, har vi tagit hänsyn till så långt det varit möjligt. Numeriska gränsvärden har angetts för de mätningsbara virkesegenskaperna.
 
NORDISKT TRÄ delar in det sågade virket i kvalitetsklasser beroende av virkesegenskaperna:
 
Huvudsortimenten är SORT A, SORT B, SORT C, och SORT D
 
NORDISKT TRÄ:s klassificering till kvalitetsklasser anger riktlinjerna för indelning till SORTER. SORT-indelningen är ej bindande. Sågverken kan efter överenskommelse med köparen sätta samman individuella kund- och produktanpassade sortiment med egna SORT-benämningar.
Detta gör man med en SORTMIX som är baserad på huvudsortimentetsvikresegenskaper.